Artikel af Anne Lie Stokbro

ARTIKEL


DORTE VISBY - LERET, KLINTEN OG KUNSTNEREN

FORFATTER: Anne Lie Stokbro, mag.art., forfatter og kunstformidler. Speciale i kvindelige kunstnere og kunst med tilknytning til Vendsyssel. Har udgivet en række bøger og artikler om begge emner.


Artikel i kunstmagasinet 'Kunsten'


En samtale med keramikeren Dorte Visby handler naturligt nok om materialer, teknikker og udtryk. Men den handler også om natur, om observationer i landskabet, om en følsomhed overfor teksturer, farver, spor og historie. Og den handler om arkitekturen som spor efter mennesket i naturen, om spændingen mellem flade og struktur, mellem overflade og det, der ligger under. Om detaljer, med andre ord, detaljer, som finder vej ind i kunstnerens keramiske krukker, fade og skulpturer.

Dorte Visby bor og arbejder på kanten af Vesterhavet. Der er knap 150 m fra Mårupgård, hendes ombyggede parallelgård, ud til Lønstrup Klint, der hæver sig 50 m over Vendsyssels karakteristiske sandstrand, og både oppe over klinten og nede ved dens fod finder Dorte Visby inspiration og materialer til sin kunst. Det forblæste plateau over klinten er mærket af vestenvindens stadige susen. Det er tydeligt, at de lave græs- og plantevækster er slidt i facon af vinden, og denne naturens formgivning af landskabet overfører Dorte Visby til sine keramiske værker.

Det samme sker med de observationer, hun gør sig, når hun vandrer langs klintens fod, hvor vind og vejr blotlægger dens morfologi: Foldningerne i istidens sedimentlag, piblende vand, der danner revner og mørke sprækker, udvaskning af okker, hvis gule spor nuancerer klintens kolorit, leret, det tunge, grove ler, som i flager skalles af klinten, og som Dorte Visby bruger i sine unikke lerblandinger. Naturen og landskabet indlejres således i både fysisk og mental form i Dorte Visbys keramik, og det er helt centralt i hendes udtryk, at man skal kunne se, hvordan formerne er blevet til, og hvad de kommer af. Ligesom naturen sætter sine spor i landskabet, sådan sætter kunstneren sine spor i materiale og form.

Oplevelsen af de stærke bånd mellem materiale, natur og kunst, som uvilkårligt melder sig, når man møder Dorte Visbys kunst, bringer en anden kunstner i erindring. Maleren Johannes Hofmeister (1914-1990), som boede ved Vennebjerg Kirke, knap tre km fra Mårup. Hofmeister fandt akkurat som Dorte Visby sin primære inspiration i egnen omkring Lønstrup Klint og Mårup, og han sagde om sine landskabsmalerier, at han aldrig kunne ”få nok muld ind i maleriet”, forstået på den måde, at den indbyrdes afhængighed af sted og kunst gerne skulle være synlig i det færdige værk. Denne forbundethed synes at være en drivkraft også i Dorte Visbys kunst.

Siden Dorte Visby i 1997 indrettede værksted på Mårupgård, har hun udviklet sin keramik i grænselandet mellem det funktionelle og det billedkunstneriske, og det samlede værk kan i store træk opdeles i to temaer: Fortolkninger af beholderen, al keramiks funktionelle urmoder, i form af krukker og fade, der opfattes som skulpturelle objekter, og udsmykninger, der pointerer keramikkens særlige karakter i forhold til gængse udsmykningsmaterialer som sten og bronze. I begge værkgrupper er samspillet mellem materiale, form, tekstur, overflade og farve altafgørende. Dorte Visby søger det helstøbte værk, hvor dets enkelte stadier står tydeligt frem. ”Man skal kunne se, at leret har været blødt.”, siger hun, og pointerer, at hun til stadighed søger at ramme det punkt, hvor leret stadig fremstår i sin egen karakter, gør det, ler kan så at sige, kun styret ganske lidt af kunstneren bag værket. Det samme gælder for skærvens grovhed eller forfinelse, glasurens eget liv på lerets flade og den ”magi”, der tilføres værket under brændingen.

Denne tilgang til arbejdet giver værkerne en overraskende dobbelthed af noget uspoleret og noget meget forfinet. Ved første øjekast fremstår de, som lågkrukken ovenfor, som hentet direkte ud af landskabet: Grove, tunge, uberørte, organiske, som de sedimenter, de er inspireret af. Associationen er mere nærliggende, end man måske skulle tro, for overfladeteksturen er opstået ved, at Dorte Visby har blandet strandsand og ler fra klinten i sin lerblanding og ladet frisk, våd tang brænde sig ind i overfladens begitning under brændingen. Naturens materialer indlejret i kunsten.

Denne umiddelbarhed kontrasteres imidlertid af krukkens strenge, arkitektoniske form og af skærvens spinkelhed. Formen vokser op fra en smal base, breder sig uden at gå i højden, og denne tøvende, opadrettede bevægelse – måske inspireret af omgivelsernes flade vækster – bringes til ophør af sidens næsten lodrette stigning, før krukken igen snævres ind mod den lille åbning, der spejler dens base. Enkelhed og balance, ro og harmoni, hvilket blot understreger og forstærker den ekspressive overfladebehandlings uberørte præg. Løfter man det lavpuldede låg, opdager man, at krukkens skærv er tynd-tynd, og det, der først kunne minde om en sten, viser sig at være et stykke forfinet, sart og skrøbelig kunst − naturoplevelser i fast form.

Denne integration af sted og kunst, af omgivelserne og den kunstneriske fortolkning af dem, er også altafgørende i Dorte Visbys udsmykninger. Udformningen, både formelt og materialemæssigt, sker altid med afsæt i værkets kontekst, og Dorte Visby sætter sig derfor grundigt ind i stedets funktion og historie, i hvem der skal se udsmykningen, og hvordan deres hverdag kan beriges af den kunstneriske oplevelse. Udsmykningen skal med andre ord være udformet sådan, at man både kan leve med den og opleve den som et velkomment ”andet” i forhold til stedets praktiske funktion.

Udsmykningen ”Fra Nord” er placeret højt på den bygning, der rummer Hirtshals’ travle fiskeauktion. Bygningens betonvæg danner baggrund for udsmykningen, der består af syv søjler af keramiske klodser i sorte, grå og okker jordfarver og to søjler, hvor sandfarverne dominerer. Også her er sted og historie tænkt ind i udsmykningen på både det formelle og det indholdsmæssige plan. Søjlerne er skråtstillede ud fra væggen, så de laver et rytmisk forløb af bølgetop-bølgedal, en bevægelse, der gentages i deres aftagende længde: Øverst flugter de og danner en vandret horisontlinje, nederst danner de en rytmisk stigende kurve ud mod havet. Kurven afspejler kystlinjen fra Hirtshals til Hanstholm, og dermed den del af Nordsøen, hvor Hirtshals´ fiskere primært henter deres fangster. Udsmykningens dynamiske motiv på både det horisontale og det vertikale plan danner tillige en rullende, vuggende bevægelse, der spejler havets dønninger i og uden for havnens bassiner.

I et boligkvarter i Hjørring har Dorte Visby løst opgaven ved at kombinere keramiske relieffer med farvet finpuds på en stor vægflade. Bemaling med en dyb violet og to kolde blå nuancer understreger fladen, mens to stiliserede skikkelser, mor og barn måske, skaber rumlighed og identifikation. De to figurer er ligesom den rytmiske bort langs to sider af det bemalede felt bygget op i varmt brune og gyldne, saltglaserede ”klodser”. Klodserne står i lavt relief ud fra fladen og giver lige netop nok kant til, at lys og skygge ændrer oplevelsen af udsmykningen i dagens løb.

Motivet spiller sammen med boligblokkens funktion og historie. I folkemunde kaldes blokken for ”Jomfruburet”, fordi der tidligere boede mange sygeplejersker og 

sygeplejeelever i lejlighederne. Dorte Visby leger med historien på det åbenbare plan ved at vælge netop den stiliserede menneskefigur som det centrale element i udsmykningen. På et mere subtilt plan bruger hun den pudsede vægflades tre farver til at skabe et rum og en bevægelse omkring de to figurer, som var den lille figur på vej ind i det fællesskab, som en boligblok repræsenterer, mens den store – akkurat som vi, der oplever udsmykningen – står udenfor og oplever denne bevægelse. 

Sammenhæng, kontekst, fortolkning af stedets ånd præger Dorte Visbys udsmykninger, akkurat som det præger resten af hendes kunst. En sjældent set symbiose mellem kunsten og den omkringliggende verden.

Anne Lie Stokbro